Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tính đến nay, tổng số điều kiện kinh doanh còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư.

Bộ Tài chính tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
Bộ Tài chính cập nhật nhiều thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Về cải cách thủ tục hành chính, năm 2022, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% (159/159) nhiệm vụ, trong đó 82 nhiệm vụ đã hoàn thành, 60 nhiệm vụ thường xuyên đã thực hiện và 17 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện. nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ 130 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 161 thủ tục và ban hành mới 57 thủ tục thuộc các lĩnh vực: hải quan, quản lý thuế, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và quản lý nợ.

Đồng thời, đã công khai, cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính theo quy định, đạt 801/801 thủ tục, đạt 100% kế hoạch, đến nay đã hoàn thành tổng số thủ tục hành chính. Có 801 thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý; công bố 290 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý tại 14 quyết định./.