Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới với cán bộ công đoàn các cấp - Ảnh 1.
Hình minh họa.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa ban hành Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp (gọi tắt là Quyết định 5692). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thay thế Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2021 (gọi tắt là Quyết định 3226).

Phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở

Quy định nêu rõ, đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương, Ủy viên Công đoàn, Công đoàn bộ phận (nếu có); tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn được xác định căn cứ vào số lượng đoàn viên, kết quả đóng đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề và khung số lượng đoàn viên.

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm gồm Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Ủy viên Hội Phụ nữ Trung ương Đảng.

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn được xác định theo số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong đơn vị quản lý của năm trước liền kề. Như sau:

Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới với cán bộ công đoàn các cấp - Ảnh 2.

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp trung ương và tương đương

Theo Quyết định số 5692, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp trung ương và tương đương gồm Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; Ủy viên ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp trung ương và tương đương được xác định theo số lao động tham gia BHXH bình quân làm căn cứ trích nộp đoàn phí công đoàn trong đơn vị quản lý. của năm trước. Theo đó, nếu bình quân mỗi đơn vị có dưới 300.000 đoàn viên thì hệ số của ủy viên ban chấp hành là 0,40 và ủy viên ủy ban kiểm tra là 0,30. Từ 300.000 đảng viên trở lên hệ số phụ cấp trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành là 0,45 và ủy viên ủy ban kiểm tra là 0,35.

Mức chi phụ cấp trách nhiệm hàng tháng đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp trung ương và tương đương = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng quy định chế độ phụ cấp, trách nhiệm của cán bộ cấp Tổng Liên đoàn; phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp, cán bộ công đoàn cấp trên kiêm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp dưới. cấp trên trực tiếp. cơ sở trở lên.

Một số điểm mới về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp

Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm ban hành nhiều văn bản quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn, đáp ứng cơ bản yêu cầu đối với cán bộ công đoàn. Để thu hút cán bộ công đoàn giỏi gắn bó với nghề, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục sửa đổi các quy định để chế độ phụ cấp ngày càng tương xứng với nhiệm vụ, đóng góp và tâm huyết của cán bộ công đoàn.

Theo đó, Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 có một số điểm mới:

+ Cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất. Cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm của công đoàn cấp đó. Trong một cấp công đoàn, cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh công tác chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

+ Đối tượng cán bộ công đoàn hưởng phụ cấp từ nguồn 45% đoàn phí công đoàn do công đoàn thu, để lại được dùng để chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm và trả lương cán bộ công đoàn chuyên trách (nếu có). . Trường hợp chưa chi 45% đoàn phí để ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam thì được bổ sung thêm chi thăm hỏi đoàn viên.

+ Chỉ quy định mức phụ cấp tối đa của chức danh chủ tịch CĐCS TQ. Các đối tượng còn lại giao Ban Chấp hành CĐCS căn cứ nguồn chi được duyệt cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ CĐCS, theo khung số lượng đoàn viên. và đối tượng hưởng trợ cấp. phân cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao xuống thấp (chủ tịch, phó chủ tịch,…) và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các đối tượng được thụ hưởng. Việc chi trả trợ cấp có thể được thực hiện hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc hàng năm.

Đặc biệt, mở rộng thang phụ cấp theo số lượng đoàn viên từ 6 mức (theo Quyết định 3226) lên 10 mức trong quy định mới, trong đó phụ cấp chức danh chủ tịch công đoàn có đông đoàn viên. được tăng tối đa bằng 1,0 Mức lương tối thiểu vùng. Như sau:

Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới với cán bộ công đoàn các cấp - Ảnh 3.

+ Mức lương làm căn cứ tính phụ cấp Đảng Cộng sản Việt Nam được phân loại rõ ràng, đối với khu vực hành chính sự nghiệp, mức phụ cấp hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở do nhà nước quy định).

Đối với Công đoàn doanh nghiệp và Công đoàn ngoài khu vực Nhà nước, phụ cấp hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).