Hỏi: Công ty mua bán và sửa chữa ô tô có thực hiện công việc sửa chữa tại cửa hàng cơ khí có hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (không có hóa đơn GTGT) có được tính vào chi phí được trừ không? Không?

Câu trả lời:

– Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014). ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

– Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:

“Điều 8. Loại hóa đơn

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân sau:

a) Tổ chức, cá nhân kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp đối với các hoạt động sau:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ trong nước;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi là hàng hóa xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hoá và cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài trên hóa đơn ghi rõ “ Đối với tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”…”

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung câu hỏi, chi phí gia công, sửa chữa của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.