Hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng gia công với bên A, bên A chỉ giao hàng cho bên B. Vậy trên hóa đơn công ty tôi xuất cho A hay B?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 4; Điểm a Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua trên hóa đơn phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế. hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp tên, địa chỉ của người mua quá dài thì trên hóa đơn của người bán có thể ghi ngắn gọn một số danh từ chung như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “” TP, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” thành “CP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “Sản xuất”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh, thuế đăng ký doanh nghiệp…”

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung câu hỏi, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định. Người mua được xác định dựa trên hợp đồng được ký kết giữa các bên liên quan. Trường hợp công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với bên A thì hóa đơn viết cho người mua là bên A.