Hỏi: Công ty tôi khi xuất khẩu hàng hóa thì thời điểm lập hóa đơn GTGT là ngày trên tờ khai hải quan hay ngày hàng lên tàu?

Trả lời: – Tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

4. …. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

– Tại Khoản 1 Điều 9; Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa (kể cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước, bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng. sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc đến địa điểm làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi hoàn thành thủ tục hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung câu hỏi, sau khi hoàn thành thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, Công ty lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/ 2020/NĐ-CP.