Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, thống kê tài khoản quốc gia là lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống thống kê nhà nước và thống kê tài khoản quốc gia. luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp. Các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong những năm qua, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế.

Thống kê tài khoản quốc gia đóng vai trò trung tâm hệ thống thống kê nhà nước
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo

Trong những năm qua, công tác thống kê đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mô hình kế toán quốc gia từ hệ thống cân đối vật chất (MPS) sang hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). .

Sự chuyển đổi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong thống kê tài khoản quốc gia nói riêng và thống kê Việt Nam nói chung; đánh dấu sự chuyển biến về tư duy, nhận thức về kinh tế từ quan điểm nền kinh tế tập trung, bao cấp sang quan điểm kinh tế thị trường thông thoáng hơn thông qua việc áp dụng phương pháp hạch toán SNA của Tổng cục Thống kê. Liên Hiệp Quốc.

Đây là phương pháp được hầu hết các nước phát triển trên thế giới áp dụng trong hạch toán tài khoản quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Trong hơn 30 năm qua, công tác thống kê tài khoản quốc gia của Tổng cục Thống kê ngày càng được củng cố, phát triển và hội nhập mạnh mẽ với mạng thống kê tài khoản quốc gia trên thế giới. Kết quả biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia luôn được Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức quốc tế, các nhà kinh tế… quan tâm và coi trọng. Dữ liệu đã và đang được sử dụng rộng rãi và không thể thiếu trong hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch của quốc gia, ngành, lĩnh vực…/.