Tính đến ngày 10/12/2022: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.678.148 tỷ đồng