Theo Cục Thuế Đà Nẵng, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 899,5 tỷ đồng, bằng 119,9% so với cùng kỳ. Trong đó, số tiền thuế, tiền phạt tăng 228,4 tỷ đồng (bằng 94,6% so với cùng kỳ), giảm lỗ 568,8 tỷ đồng (bằng 120,1% so với cùng kỳ). giảm số thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ chuyển kỳ sau 38,3 tỷ đồng (bằng 164,9 % so với cùng kỳ), số thuế không được hoàn 463,8 tỷ đồng (bằng 550,9 %) trong cùng một khoảng thời gian).

Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Năm 2022, xử lý qua thanh kiểm tra hơn 899 tỷ đồng
Cán bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn người nộp thuế tại bộ phận một cửa. Ảnh: CTV.

Cụ thể, đã kiểm tra 88/88 đơn vị, đạt 100% kế hoạch kiểm tra được giao và bằng 187,2% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 180,8 tỷ đồng, bằng 250,9% so với cùng kỳ. Đã nộp ngân sách nhà nước 55,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,6% số phải nộp.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 2.103/1.989 đơn vị đạt 105,5% nhiệm vụ kiểm tra được giao, bằng 126,9% so với cùng kỳ; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 602,3 tỷ đồng (bằng 146,7% so với cùng kỳ). Đã nộp ngân sách nhà nước 115 tỷ đồng, đạt 78,8% số phải nộp.

Cục thuế TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2022, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 29.635 hồ sơ của 14.031 doanh nghiệp, chiếm 65,3% tổng số hồ sơ khai thuế phải kiểm tra, trong đó số hồ sơ yêu cầu điều chỉnh. 453 hồ sơ qua thanh tra đã yêu cầu người nộp thuế kê khai điều chỉnh bổ sung với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 172 tỷ đồng; số hồ sơ đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 309 hồ sơ; số hồ sơ thụ lý 28.873 hồ sơ (chiếm 97,4% tổng số hồ sơ đã thẩm tra).