Infographics: Thu ngân sách năm 2022 do ngành Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng